Strasburg VA Assembly of God

(EDT, UTC-04) (EDT, UTC-04)

Strasburg Assembly of God, Strasburg VA

Easter celebration with the Duffields